Image Alt

Anunţ organizare examen de promovare în grad superior

Anunţ organizare examen de promovare în grad superior

Anunţ

 Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 24.10.2014, la sediul muzeului din str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a examenului de promovare pentru funcţia de economist (economist în management, cod COR 263101), gradul I. Examenul constă în două probe:

– Proba scrisă: 24.10.2014, ora 1200. Această probă are în vedere testarea cunoştinţelor în următoarele domenii: contabilitate primară, marketing şi promovare, managementul resurselor umane, managementul documentelor administrative curente şi gestionarea fondului documentar. Această probă va presupune redactarea unei lucrări care să acopere domeniile menţionate anterior.

– Interviu: 24.10.2014, ora 1430. Această probă se va desfăşura pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 • abilităţi de comunicare;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţiile de criză;
 • complexitatea, iniţiativa, creativitatea şi diversitatea activităţilor.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 17 octombrie 2014 (inclusiv) între orele 800 – 1600 la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de participare la examen;
 2. Adeverinţă care să ateste vechimea în gradul/treapta profesională din care se promovează;
 3. Copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

 Condiții generale de participare la examenul de promovare:

 • a obţinut calificativul „foarte bine” cel puţin la două evaluări realizate în ultimii trei ani;
 • are o vechime minimă de 3 ani pe postul de economist, gradul II;

Condiții specifice de participare la examenul de promovare:

 1. absolvent studii superioare de lungă durată sau nivel licenţă (Bologna 1), în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe economice;
 2. absolvent studii masterale cu diplomă de masterat, în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe economice;
 3. vechime în muncă minim 6 ani în sectorul muzeal sau în instituţii de cultură similare;
 4. cunoştinţe foarte bune de limba română;
 5. cunoştinţe de limba engleză la nivel conversaţional;
 6. cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
 7. experienţă în contabilitate primară;
 8. experienţă în marketing şi gestionare pagini web;
 9. experienţă în domeniul resurselor umane;
 10. experienţă în activităţi de secretariat;
 11. experienţă în activitatea de relaţii publice şi comunicare cu vizitatorii;
 12. atenţie distributivă şi capacitatea de a efectua activităţi diverse (contabilitate primară, marketing, resurse umane, secretariat, relaţii publice).

 Bibliografie pentru examenul de promovare:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 4. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 5. Hotărâre nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 6. Hotărâre nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificat şi completat;
 8. OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 9. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 10. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată şi completată;
 11. Hotărâre nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, modificată şi completată;
 12. Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată;
 13. OMFP nr. 1917/2005 privind normele metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 15. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
 18. Kotler N.G., Kotler Ph., Kotler W.I., (2008), Museum Marketing & Strategy, 2nd edition,  Jossey-Bass, USA, San Francisco;
 1. Sandell, R., Janes R.R. (2007), Museum Management and Marketing, Routledge, London;
 2. Zbuchea, A. and Ivan, L. (2008) Muzeu focus. Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Colias, Bucureşti;
 3. Kaiser, M.M. (2009), Planificarea strategică în domeniul artelor: un ghid practic, editura Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti;
 4. Gilmore, A., Rentschler, R. (2002), Changes in museum management. A custodial or marketing emphasis?, Journal of Management Development, Vol. 21 No. 10, 745-760;
 5. Hutter, M. (1998), Communication Productivity: A Major Cause for the Changing Output of Art Museums, Journal of Cultural Economics, 22, p. 99-112.

DIRECTOR,
DR. TIBERIU ALEXA  

 

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut