Image Alt

Anunț concurs muzeograf S IA

Anunț concurs muzeograf S IA

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 02.08.2019, ora 1000, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea postului de muzeograf S IA, existent în Organigrama aprobată a muzeului, în cadrul Laboratorului de Cercetări, Resurse Documentare și Organizaționale şi, respectiv, în Statul de funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş prin Hotărârea nr. 146/26.06.2019 – anexa 1, poziţia nr. 9.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 25.07.2019, între orele 800 – 1200, la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

În cazul documentului prevăzut la punctul 5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la secretariatul muzeului, tel. 0262 213964, sau de la secretarul comisiei de concurs, dra Oana Enăşel, email: oana_enasel@yahoo.com, tel. 0744580845, de luni până vineri, între orele 8:00 – 12:00.

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muzeograf S IA:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi doctorat în domeniul arte plastice/vizuale;
 • Specializare în domeniile muzeografie și/sau conservare și/sau restaurare (dovedită prin diplomă / certificat de formare profesională);
 • Deținerea calității de expert acreditat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cel puțin într-unul din domeniile patrimoniu cultural mobil sau conservare și restaurare (să fie înscris în Registrul Experților).
 • Cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, în domeniul muzeal;
 • Experienţă în gestiunea şi evidenţa colecţiilor muzeale într-o instituţie publică de specialitate: minim trei ani;
 • Cunoştinţe avansate de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office (procesare texte Word sau analog; procesare baze de date Excel sau analog; realizare prezentări PowerPoint sau analog; procesare baze de date în Microsoft Access);
 • Cunoştinţe de lucru cu aparatura de măsurare, control şi optimizare a microclimatului în depozite şi spaţii expoziţionale (digitală şi/sau clasică);
 • Cunoştinţe avansate de comunicare în limba engleză, maghiară și orice altă limbă oficială UE;
 • Cunoştinţe de utilizare a programului de evidenţă informatizată a patrimoniului cultural mobil şi a arhivelor documentare (Docpat) (dovedite prin certificat de absolvire);
 • Competenţe în domeniul cercetării ştiinţifice aplicate în domeniul artelor plastice/vizuale;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 • Disponibilitate pentru program flexibil şi serviciu periodic în circuitul expoziţional (inclusiv sâmbăta şi duminica);
 • Adaptabilitate la munca în echipă;
 • Deţinerea de cunoştinţe cu privire la Şcoala de pictură de la Baia Mare;
 • Disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursuri de specialitate în domeniul muzeal.

 Sarcinile aferente postului de muzeograf S IA  scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

Concursul pentru ocuparea postului de muzeograf S IA va cuprinde următoarele probe:

 1. Proba scrisă: 02.08.2019, ora 1000.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului de muzeograf S IA. Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă. Durata probei scrise va fi de 2 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

 1. Proba interviu: 08.08.2019, ora 1000.

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 4. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 5. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată.
 7. Aurel Moldovan, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.
 8. Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 9. Alexa Tiberiu, Moldovan Traian, Muscă Mihai Centrul Artistic Baia Mare 1896 – 1996, Editura Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Maramureş, Baia Mare, 1996;
 10. Alexa Tiberiu Centrul Artistic Baia Mare. Artiştii Şcolii Hollósy 1896-1901: de la Henriette Abramovits la Max Buri, Editura „Centrul Artistic Baia Mare”, Baia Mare, 2004;
 11. Nicolescu Corina Muzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
 12. Tucek, K., Neustupny, J. – Evidenţa colecţiilor de muzeu: Manual practic pentru muzeografi, București, 1956;
 13. Opriș, Ioan – Muzee și colecții din România, București, 2002;
 14. Porumb, Marius, Theodorescu, Răzvan (coord.). Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, volumul II, Editura Academiei Române, București, 2018.

  TEMATICA:

 • Patrimoniul muzeal – definire şi clasificare;
 • Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional;
 • Protejarea patrimoniului cultural naţional;
 • Gestionarea patrimoniului muzeal;
 • Evidenţa bunurilor culturale;
 • Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale;
 • Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale;
 • Cercetarea, inventarierea şi clasarea bunurilor culturale;
 • Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile;
 • Principii de organizare a expoziției permanente și temporare;
 • Valorificarea patrimoniului de artă și a fondului documentar în organizarea expozițiilor tematice;
 • Organizarea depozitelor de obiecte de artă plastică și vizuală;
 • Centrul Artistic Baia Mare – identitate şi istorie specifică;
 • Artiştii Şcolii Hollósy la Baia Mare.

 

Toate probele se vor desfăşura la sJediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după următorul calendar:

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Data Ora Descrierea activităţii
25.07.2019 12:00 Încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs
29.07.2019 12:00 Selectarea dosarelor de către comisie
30.07.2019 12:00 Afişarea rezultatelor selectării dosarelor
31.07.2019   Depunere contestaţii la etapa de selecţie a dosarelor
01.08.2019   Întrunirea Comisiei de contestaţii şi afişarea rezultatelor
02.08.2019 10:00 Proba scrisă
05.08.2019   Afişarea rezultatelor la proba scrisă
06.08.2019   Depunere contestaţii la proba scrisă
07.08.2019   Întrunirea Comisiei de contestaţii şi afişarea rezultatelor
08.08.2019 10:00 Interviu
09.08.2019   Afişarea rezultatelor la proba interviu
12.08.2019   Depunere contestaţii
13.08.2019   Întrunirea Comisiei de contestaţii şi afişarea rezultatelor
14.08.2019   Afişarea rezultatelor finale

 

DIRECTOR
TIBERIU ALEXA

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut