Image Alt

Anunț concursuri Șef birou grad II și Conservator SI

Anunț concursuri Șef birou grad II și Conservator SI

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 19.11. 2021, ora 900la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată și prevederile O.U.G. nr.103 din 22 septembrie 2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, a concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractual vacante de șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II și conservator, S I, ambele din cadrul Biroului de Dezvoltare și Conservare Patrimoniu Muzeal , existente în Organigrama muzeului şi, respectiv, în Statul de funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş prin Hotărârea nr. 146/26.06.2019– anexa 1.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până în data de între 29.10.2021-11.11.2021 (inclusiv), între orele 1000 – 1400, la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr.8, Baia Mare.

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae;

În cazul documentului prevăzut la punctul 5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la secretariatul muzeului sau de la secretarul comisiei de concurs, d-na Lucia Maria Bondre, tel. 0262 213964, e-mail: muzartbm @yahoo.com, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant (aplicabile atât postului de șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II, precum și postului de conservator, SI)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arte plastice/istoria artei;
 • Studii doctorale, sau cel puțin calitatea de student doctorand în domeniul arte plastice / istoria artei;
 • Specializare în domeniile muzeografie și/sau conservare și/sau restaurare (dovedită prin diplomă / certificat de formare profesională);
 • Deținerea calității de expert acreditat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cel puțin într-unul din domeniile patrimoniu cultural mobil, sau conservare și restaurare (să fie înscris în Registrul Experților).
 • Cel puțin 6 ani vechime în specialitatea studiilor, în instituții muzeale sau în instituții de cultură, din care minim 3 ani pe un post de conducere;
 • Experienţă de minim trei ani în gestiunea şi evidenţa colecţiilor muzeale într-o instituţie publică de specialitate;
 • Cunoştinţe avansate de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office (procesare texte Word sau analog; procesare baze de date Excel sau analog; realizare prezentări PowerPoint sau analog);
 • Cunoştinţe de lucru cu aparatura de măsurare, control şi optimizare a microclimatului în depozite şi spaţii expoziţionale (digitală şi/sau clasică);
 • Cunoştinţe avansate de comunicare în limba maghiară și orice altă limbă oficială UE;
 • Cunoştinţe de utilizare a programului de evidenţă informatizată a patrimoniului cultural mobil şi a arhivelor documentare (Docpat) (dovedite prin certificat de absolvire);
 • Competenţe în domeniul cercetării ştiinţifice aplicate în domeniul muzeografiei de artă (modernă și contemporană);
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 • Disponibilitate pentru program flexibil şi serviciu periodic în circuitul expoziţional (inclusiv sâmbăta şi duminica);
 • Adaptabilitate la munca în echipă;
 • Deţinerea de cunoştinţe avansate cu privire la Şcoala de pictură de la Baia Mare;
 • Disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursuri de specialitate în domeniul muzeal. 

Sarcinile aferente postului de Șef birou – Birou Dezvoltare și Conservare Patrimoniu, scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

BIBLIOGRAFIE – post șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 4. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 5. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată.
 7. Aurel MoldovanConservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2003.
 8. Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 9. Alexa Tiberiu, Moldovan Traian, Muscă MihaiCentrul Artistic Baia Mare 1896 – 1996, Editura Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Maramureş, Baia Mare, 1996;
 10. Alexa TiberiuCentrul Artistic Baia Mare. Artiştii Şcolii Hollósy 1896-1901: de la Henriette Abramovits la Max Buri, Editura „Centrul Artistic Baia Mare”, Baia Mare, 2004;
 11. Nicolescu CorinaMuzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
 12. Tucek, K., Neustupny, J., Evidenţa colecţiilor de muzeu: Manual practic pentru muzeografi, București, 1956;
 13. Opriș, Ioan, Muzee și colecții din România, București, 2002;
 14. Porumb, Marius, Theodorescu, Răzvan (coord.), Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, volumul II, Editura Academiei Române, București, 2018.

TEMATICA – post șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II:

 • Patrimoniul muzeal – definire şi clasificare;
 • Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional;
 • Protejarea patrimoniului cultural naţional;
 • Gestionarea patrimoniului muzeal;
 • Evidenţa bunurilor culturale;
 • Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale;
 • Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale;
 • Cercetarea, inventarierea şi clasarea bunurilor culturale;
 • Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile;
 • Principii de organizare a expoziției permanente și temporare;
 • Valorificarea patrimoniului de artă și a fondului documentar în organizarea expozițiilor tematice;
 • Organizarea depozitelor de obiecte de artă plastică și vizuală;
 • Centrul Artistic Baia Mare – identitate şi istorie specifică;
 • Artiştii Şcolii Hollósy la Baia Mare.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de conservator S I:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Specializare în domeniul conservării, finalizată cu atestat/certificat de formare profesională;
 • Vechime minim 6 ani într-un muzeu sau într-o altă instituție de cultură;
 • Experienţă în gestiunea şi evidenţa colecţiilor muzeale într-o instituţie publică de specialitate: minim trei ani;
 • Cunoştinţe de lucru cu aparatura de măsurare, control şi optimizare a microclimatului în depozite şi spaţii expoziţionale (digitală şi/sau clasică);
 • Cunoştinţe de bază de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
 • Cunoştinţe de utilizare a programului de evidenţă informatizată a patrimoniului cultural mobil şi a arhivelor documentare (Docpat);
 • Experiență în întocmirea și gestionarea fișelor de conservare și în raportarea stării de conservare pentru restaurare;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 • Disponibilitate pentru program flexibil şi serviciu periodic în circuitul expoziţional (inclusiv sâmbăta şi duminica);
 • Adaptabilitate la munca în echipă;
 • Deţinerea de cunoştinţe cu privire la Şcoala de pictură de la Baia Mare;
 • Disponibilitatea/obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obţinerea atestatului de conservator bunuri culturale.

Sarcinile aferente postului de conservator S I scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

BIBLIOGRAFIE – post conservator S I:

 1. 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. 3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 4. 4. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 5. 5. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 6. 6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată;
 7. 7. Regulamentul de funcționare al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»;
 8. 8. Aurel MoldovanConservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003;
 9. 9. Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

 TEMATICA – post conservator S I:

 • Protejarea patrimoniului cultural naţional;
 • Principiile conservării bunurilor culturale;
 • Principii de organizare şi exploatare a depozitării bunurilor muzeale;
 • Întocmirea documentelor specifice de conservare şi, respectiv, de evidenţă şi inventariere a patrimoniului muzeal;
 • Tehnici şi modalităţi de conservare a bunurilor muzeale;

Toate probele concursurilor pentru ocuparea posturilor de șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II și conservator, SI se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după următorul calendar:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de șef birou dezvoltare şi conservare patrimoniu muzeal, gradul II și conservator vor cuprinde următoarele probe:

 1. Proba scrisă: 19 noiembrie, ora 900.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului de șef birou. Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă. Durata probei scrise va fi de 2 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru postul de conservator, respectiv minim 70 pentru cel de șef birou.

 • Proba interviu: 24 noiembrie, începând cu ora 900.

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. Candidații vor fi preluați în ordine alfabetică. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru postul de conservator, respectiv 70 de puuncte pentru cel de șef de birou. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

ProbaData
Termen depunere dosare concurs29.10.2021-11.11.2021
Selectarea dosarelor de concurs12.11.2021
Afişarea rezultatelor selecţiei  dosarelor de concurs12.11.2021
Depunerea constestaţiilor privind rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs12.11.2021-15.11.2021
Rezultate finale-selecţia dosarelor de concurs16.11.2021
Proba scrisă19.11.2021, ora 09 00
Afisare rezultate proba scrisă19.11.2021
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei scrise19.11.2021-22.11.2021
Rezultate finale proba scrisă23.11.2021
Proba interviu24.11.2021, ora 09 00
Afișare rezultate proba interviu24.11.2021
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei interviu24.11.2021-25.11.2021
Rezultate finale proba interviu25.11.2021
Afişarea rezultatelor finale  ale concursului26.11.2021

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut