Image Alt

Anunț concurs șef birou

Anunț concurs șef birou

ANUNȚ

privind  concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de  Șef birou, studii superioare, gradul II, din cadrul Biroului Cercetare, Comunicare, Marketing și Educație Muzeală

 

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunță public organizarea, în data de  19.05.2023, ora 1000la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului  contractual vacant de Șef birou, studii superioare, gradul  II, în cadrul Biroului Cercetare, Comunicare, Marketing și Educație Muzeală. Postul se regăsește ca post vacant la poziția nr. 8, în Statul de funcții și Organigrama instituției aprobate de către Consiliul Județean Maramureș prin Hotărârea nr. 21/26.01.2023.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până în data de 12.05.2023 (inclusiv), între orele 900 – 1400, la secretariatul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr.8, Baia Mare.

Documente solicitate candidaților la depunerea dosarului:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.1 din prezentul  anunț;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă,  și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la punctele 2-5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la punctul 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Mai multe informații pot fi obținute de la secretariatul muzeului sau de la secretarul comisiei de concurs, dna Lucia Maria Bondre, tel. 0262 213964, e-mail: muzartbm@yahoo.com, de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00.

Condițiile generale de participare la concurs

Conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) să nu fi comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice de participarea la concurs 

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență și masterat în:
  • Domeniul fundamental științe sociale, ramurile (1) științe ale comunicării sau (2) științe economice – specializarea management sau marketing;

                                                                                                             sau

  • Domeniul fundamental științe umaniste și artă, domeniile de licență: (1) limbă și literatură, (2) istorie, (3) studiul patrimoniului, (4) arte vizuale – specializarea arte plastice sau istoria și teoria artei.
 • Studii doctorale în domeniul științe ale comunicării, management, marketing, filologie, istorie, arte vizuale sau istoria și teoria artei;
 • Cel puțin 9 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, în instituții muzeale sau în instituții de cultură;
 • Cunoștințe de comunicare la nivel conversațional într-o limbă de circulație internațională;
 • Experiență sau calificare profesională în domeniul managementului;
 • Specializare în domeniile muzeografie și/sau conservare (dovedită prin diplomă / certificat de formare profesională);
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă, capacitate de adaptare la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, deplasări în țară și străinătate, datorită specificului activității muzeale;
 • Cunoștințe avansate de operare pe calculator și buna cunoaștere a programelor Microsoft Office (procesare texte Word sau analog; procesare baze de date Excel sau analog; realizare prezentări PowerPoint sau analog);
 • Competențe în domeniul cercetării științifice aplicate în domeniul muzeal dovedite prin atașarea la dosarul de concurs a listei de publicații (minim 15 articole publicate în reviste indexate BDI și minim un articol publicat în reviste indexate ISI);
 • Competențe în domeniul marketingului dovedite prin diplome sau certificate de calificare profesională;
 • Competențe în domeniul educației dovedite prin diplome sau certificate de calificare profesională.

Sarcinile aferente postului scos la concurs pot fi consultate în fișa postului aflată la secretariatul instituției.

Desfășurarea concursului

Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Șef birou, studii superioare, gradul II, va cuprinde următoarele probe:

 1. selecția dosarelor de înscriere, 15.05.2023, ora 1000,
 2.  proba scrisă, 19.05.2023, ora 1000
 3. proba interviu, 24.05.2023,ora 1000.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 • Proba scrisă: 19.05.2023, ora 1000.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul posturilorSeturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfășura proba scrisă. Durata probei scrise va fi de 3 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă, candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte.

 • Proba interviu: 24.05.2023, începând cu ora 1000.

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Candidații vor fi preluați în ordine alfabetică. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. abilități de comunicare;
 6. inițiativă și creativitate;
 7. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
 8. exercitarea controlului decizional;
 9. capacitatea managerială.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși la interviu candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte. Punctajul final al candidaților se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la cele două probe.

Calendarul de desfășurare a concursului

Proba Data
Termen depunere dosare concurs 12.05.2023, ora 1400
Selecția dosarelor de concurs 15.05.2023, ora 1000
Afișarea rezultatelor selecției  dosarelor de concurs 15.05.2023
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs 16.05.2023
Rezultate finale-selecția dosarelor de concurs 17.05.2023
Proba scrisă 19.05.2023, ora 1000
Afișare rezultate proba scrisă 19.05.2023
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 22.05.2023
Rezultate finale proba scrisă 23.05.2023
Proba interviu 24.05.2023, ora 1000
Afișare rezultate proba interviu 24.05.2023
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei interviu 25.05.2023
Rezultate finale proba interviu 26.05.2023
Afișarea rezultatelor finale  ale concursului 29.05.2023

Toate probele concursului se vor desfăşura la sediul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» , din Baia Mare, str. 1 Mai,  nr. 8, județul Maramureș.          

Bibliografie:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, modificată și completată;
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 4. H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, Anexa nr. 4 Standardul general de publicare a informațiilor de interes public;
 5. Zbuchea, A. (2008). Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Editura Universitară, București, p. 16-231;
 6. Zbuchea, A. (2014). Practica relațiilor publice în muzee, București: Comunicare.ro.
 7. Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Asociația muzeelor din Olanda (2010). Management muzeal și educație muzeală în România, p. 125-202;
 8. Kotler, N., Kotler, P., Kotler, W. (2008). Museum Marketing and Strategy, Josey-Bass, partea I, p. 287-428;
 9. Sawczuk, M. (2021). Application of the marketing innovation in the museum market. International Journal of Marketing, Communication and New Media, 9(16).
 10. He, Z., Wu, L., & Li, X. R. (2018). When art meets tech: The role of augmented reality in enhancing museum experiences and purchase intentions. Tourism Management, 68, 127-139.

Tematica:

 1. Patrimoniul muzeal – definire și clasificare;
 2. Finanțarea muzeelor și a colecțiilor publice;
 3. Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național;
 4. Cercetarea, inventarierea și clasarea bunurilor culturale mobile;
 5. Accesul la informațiile de interes public;
 6. Publicarea informațiilor de interes public;
 7. Strategii de marketing pentru muzee;
 8. Elementele mixului de marketing;
 9. Rolul strategiilor de relații publice într-un muzeu;
 10. Relații publice online;
 11. Dezvoltarea relațiilor cu media;
 12. Atragerea de fonduri și susținători;
 13. Tipuri de învățare la muzeu;
 14. Programele interactive și lucrul cu obiectele.

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut