Image Alt

Anunț concurs referent de specialitate SI

Anunț concurs referent de specialitate SI

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» cu sediul în Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, județul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

 

  Denumirea postului: Referent de specialitate, studii superioare, gradul I

  Numărul posturilor: 1 post vacant

  Nivelul postului: funcție de execuție

  Compartiment: Compartiment Financiar – Administrativ – Resurse Umane

  Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

  Perioada: nedeterminată

Postul se regăsește ca post vacant în Statul de funcții al instituției aprobat de către Consiliul Județean Maramureș prin Hotărârea nr. 468/19.12.2023, la poziția nr. 15.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 11.07.2024 (inclusiv), între orele 1000 – 1500, la secretariatul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, Baia Mare.

Documente solicitate candidaților la depunerea dosarului:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit  din fonduri publice;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă,  și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la punctele 2-5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la punctul 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții generale de participare la concurs:

 1. să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. să nu fi comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate,  S I:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • Cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă, capacitate de adaptare la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, deplasări în țară și străinătate, datorită specificului activității muzeale;
 • Certificat de calificare pentru ocupația inspector resurse umane;
 • Permis de conducere categoria B;

 Sarcinile aferente postului scos la concurs pot fi consultate în fișa de post aflată la secretariatul instituției.

Desfășurarea concursului

Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate, S I va cuprinde următoarele probe:

 1. selecția dosarelor de înscriere:          15.07.2024, ora 900
 2. proba scrisă:                                      18.07.2024, ora 900
 3. proba interviu:                                   23.07.2024, ora 900.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 • Proba scrisă: 07.2024, ora 900.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul posturilorSeturile de subiecte pentru proba scrisă urmează să fie stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfășura proba scrisă. Durata probei scrise va fi de 2 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

 • Proba interviu: 23.07.2024, începând cu ora 900.

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Candidații vor fi preluați în ordine alfabetică. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

 1. abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. motivația candidatului;
 4. comportamentul în situațiile de criză;
 5. abilități de comunicare;
 6. inițiativă și creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși la interviu candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte. Punctajul final al candidaților se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la cele două probe.

Calendarul de desfășurare a concursului

Proba Data
Publicarea anunțului 27.06.2024
Termen depunere dosare concurs 11.07.2024, ora 1500
Selecția dosarelor de concurs 15.07.2024, ora 900
Afișarea rezultatelor selecției  dosarelor de concurs 15.07.2024, până la ora 1500  
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs 16.07.2024, până la ora 1500
Rezultate finale-selecția dosarelor de concurs 17.07.2024, până la ora 1500
Proba scrisă 18.07.2024, ora 900
Afișare rezultate proba scrisă 18.07.2024, până la ora 1530
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 19.07.2024, până la ora 1530
Rezultate finale proba scrisă 22.07.2024, până la ora 1500
Proba interviu 23.07.2024, ora 900
Afișare rezultate proba interviu 23.07.2024, până la ora 1530
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei interviu 24.07.2024, până la ora 1530
Rezultate finale proba interviu 25.07.2024, până la ora 1500
Afișarea rezultatelor finale  ale concursului 26.07.2024, până la ora 1500

Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», din Baia Mare, str. 1 Mai,  nr. 8, județul Maramureș.          

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de referent de specialitate S I:

 • Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, modificată și completat,
 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat,
 • Legea – cadru nr. 153/ 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
 • O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Titlul III: personal contractual din autoritățile și instituțiile publice:
  • I. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,
  • III. Drepturi și obligații ale personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,
  • IV. Încadrarea și promovare personalului contractual,
 • H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
 • H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare,
 • O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare,
 •  H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată,
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 • Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare,
 • Ordinul nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul M.F.P.nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,
 •  Ordinul nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.

Tematica  pentru concursul de ocupare a postului de referent de specialitate S I:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii,
 • Gestionarea evidenței resurselor umane, păstrarea și completarea la zi a dosarelor de personal,
 • Gestionarea activității de formare și perfecționare profesională, plan de pregătire profesională,
 • Gestionarea fișelor de post ale angajaților,
 • Elementele sistemului de salarizare a personalului din unitățile bugetare,
 • Arhivarea și circuitul documentelor specifice activității de resurse umane,
 • Cunoașterea înregistrărilor contabile,
 • Cunoașterea Planului de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,
 • Cunoașterea Normelor privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

 

Informații suplimentare pot fi obținute de la secretariatul muzeului, tel. 0262-213964, e-mail: muzartbm@yahoo.com, de luni până vineri, între orele 900 – 1500, persoană de contact: Roman Ștefana, referent de specialitate.

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut