Image Alt

Concurs posturi vacante – referent de specialitate aşezământ cultural S I

Concurs posturi vacante – referent de specialitate aşezământ cultural S I

ANUNŢ

Anunt referent de specialitate 2015 – format PDF

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 07.12.2015, ora 800, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate aşezământ cultural S I, existent în Organigrama aprobată a muzeului, în cadrul Compartimentului Programe, Marketing şi Promovare a Produselor Culturale Muzeale şi, respectiv, în Statul de funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş prin Hotărârea nr. 174/28 octombrie 2015 – anexa 1, poziţia nr. 16.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 27 noiembrie 2015, între orele 800 – 1000, la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Actul de identitate – copie şi original;
 3. Documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (certificate, diplome, atestate) – copie şi original;
 4. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs (copie şi original);
 5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor – copie şi original;
 6. Certificatul de cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae – model european;
 9. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 10. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la secretariatul muzeului, tel. 0262 213964, sau de la secretarul comisiei de concurs, d-ra Izabela Pop, email: iza_10pop@yahoo.com, tel. 0765228389, de luni până vineri, între orele 8:00 – 10:00.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent de specialitate aşezământ cultural S I:

 • Studii universitare de nivel licenţă absolvite cu diplomă în specializarea Comunicare şi relaţii publice şi studii universitare de nivel masterat în domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene.
 • Vechime în specialitate necesară: minim 6 luni;
 • Cunoştinţe avansate de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office;
 • Cunoştinţe avansate de comunicare orală şi scrisă în limba engleză atestate prin certificat Cambridge CAE;
 • Competenţe în domeniul psihopedagogic (pregătirea personalului didactic), atestate prin diplomă / adeverinţă emisă de o instituţie academică acreditată;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Adaptabilitate la munca în echipă;
 • Deţinerea de cunoştinţe cu privire la Şcoala de pictură de la Baia Mare constituie avantaj.

 

Sarcinile aferente postului de referent de specialitate aşezământ cultural S I scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate aşezământ cultural S I va cuprinde următoarele probe:

 1. Proba scrisă: 07.12.2015, ora 800.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului de referent de specialitate aşezământ cultural S I. Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă.  Durata probei scrise va fi de 3 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

 1. Proba interviu: 10.12.2015, ora 800.

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 4. Zbuchea, Alexandra (2014). Practica relaţiilor publice în muzee, Bucureşti: Comunicare.ro.
 5. Zbuchea, Alexandra (2008). Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Colias, Bucureşti;
 6. Miculescu, Simona Mirela (2006). Relatii publice din perspectiva internationala. Iasi, Polirom.
 7. Oliver, Sandra; Gregory, Anne; Andriescu, Miruna (2009). Strategii de relaţii publice. Polirom.
 8. Newsom, Doug; Carrell, Bob; Ilin, Dana-Ligia (2004). Redactarea materialelor de relaţii publice. Polirom.
 9. Wilcox, Dennis L., et al. (2009) Relaţii publice: strategii şi tactici. Editura Curtea Veche, Bucureşti.
 10. Newsome, Doug; VanSlyke Turk,Trudy; Krukeberger, Dean (2003), Totul despre relaţii publice, Poliron, Iaşi;
 11. Pîrvu, Ionică (2007). Manager de proiect. Ghidul profesionistului, Editura Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti;
 12. Gherguţ, Alois (2009). Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale: ghid practic, Poliron, Iaşi;
 13. Lessel, Wolfgang (2007). Managementul proiectelor: cum să planificăm eficient proiecte şi să le transpunem cu succes în practică, Editura Bic ALL, Bucureşti;
 14. Sava, Gabriel Milan (2008). Managementul proiectelor educaţionale, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, Bacău;
 15. Curteanu, Doru, Irina Popescu, Oana Abăluţă (2004). Managementul proiectelor cu finanţare externă: metodologii de elaborare. Editura Universitară, Bucureşti;
 16. Gürel, Eda; Kavak, Bahtisen (2010). A conceptual model for public relations in museums. European Journal of Marketing, 44.1/2: 42-65. http://pr.shisu.edu.cn/picture/article/19/96/12/32f4a702464183adccf1c408a2b2/111b27a6-23b0-4ca2-83f9-74c221a9a9db.pdf
 17. French, Ylva; Runyard, Sue (2011). Marketing and public relations for museums, galleries, cultural and heritage attractions. Routledge.
 18. Mixtaj, Ladislav; Derco, Ján; Štrba, Ľubomír (2011). Public Relations versus Visitor Rates: Slovak Museums Case Study. Acta Geoturistica volume, 2.2: 55-59. http://geotur.tuke.sk/pdf/2011/n02/08_Mixtaj_v2_n2.pdf
 19. Scott, Carol (2010). Museums, the Public, and Public Value. Journal of Museum Education, 35.1: 33-42. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic974245.files/Various%20optional%20related%20readings/scott%20museums%20and%20public%20value.pdf
 20. Capriotti, Paul; González-Herrero, Alfonso (2013). Managing media relations in museums through the Internet: a model of analysis for online pressrooms in museums. Museum Management and Curatorship, 28.4: 413-429.
 21. Davis, Susan Lynn (1976). Public relations—an imperative in today’s art museums. Curator: The Museum Journal, 19.1: 63-72.
 22. Banning, Stephen A. Schoen, Mary (2007). Maximizing public relations with the organization–public relationship scale: Measuring a public’s perception of an art museum. Public Relations Review, 33.4: 437-439.
 23. Andreasen, Alan; Kotler, Philip (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall;
 24. Kotler, Neil; Kotler, Philip; Kotler, Wendy (2008), Museum Marketing and Strategy, Josey-Bass.

TEMATICA:

 1. Redactarea materialelor de relaţii publice
 2. Strategii de relaţii publice şi rolul acestora în cadrul unui muzeu
 3. Relaţii publice online
 4. Atragerea de fonduri şi sisteme de finanţare pentru cultură
 5. Organizarea de evenimente muzeale
 6. Elaborarea şi implementarea proiectelor culturale
 7. Tipuri de proiecte si programe educaţionale
 8. Managementul proiectelor culturale
 9. Managerul de proiect – competenţe şi roluri specifice
 10. Principii generale ale managementului prin proiecte
 11. Strategii si instrumente manageriale specifice tipurilor de proiecte educaţionale.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după următorul calendar:

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Data Ora Descrierea activităţii
Vineri

27.11.2015

10:00 Încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs
Miercuri

02.12.2015

8:00 Selectarea dosarelor de către comisie
9:30 Afişarea rezultatelor selectării dosarelor
Joi

03.12.2015

8:00 – 10:00 Depunere contestaţii la etapa de selecţie a dosarelor
Vineri

04.12.2015

8:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
10:00 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
Luni

07.12.2015

8:00 Proba scrisă
16:00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
Marţi

08.12.2015

8:00 – 10:00 Depunere contestaţii la proba scrisă
Miercuri

09.12.2015

8:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
9:30 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
Joi

10.12.2015

8:00 Interviu
18:00 Afişarea rezultatelor la proba interviu
Vineri

11.12.2015

8:00 – 10:00 Depunere contestaţii la proba interviu
10:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
11:30 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
Luni

14.12.2015

9:00 Afişarea rezultatelor finale

 

DIRECTOR                                                                                      

DR. TIBERIU ALEXA

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut