Image Alt

Anunţ concurs referent de specialitate S III

Anunţ concurs referent de specialitate S III

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 09.11.2018, ora 1000, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea postului de referent de specialitate S III, existent în Organigrama aprobată a muzeului, în cadrul Biroului Financiar Contabil şi, respectiv, în Statul de funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş prin Hotărârea nr. 169/13 iulie 2018 – anexa 1, poziţia nr. 5.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 02 noiembrie 2018, între orele 830 – 1430, la sediul instituţiei din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8.

Conform art. 6  din H.G. 286/2011, la înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la doamna ec. Adriana Rednic, tel. 0731-323716, de luni până vineri, între orele 8:30 – 14:30.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent de specialitate:

 • studii superioare absolvite în domeniile (îndeplinite cumulativ):
  1. Ştiinţe ale Comunicării şi, respectiv, Studii tehnice de învăţământ superior (diplome de licenţă sau echivalente);
  2. Ştiinţe Umaniste şi, respectiv, Studii tehnice de învăţământ superior (diplome de licenţă sau echivalente).
 • vechime în câmpul muncii: minim 6 ani;
 • vechime în instituţiile publice: minim 2 ani;
 • cursuri de formare profesională absolvite cu certificate în domeniile contabilitate, achiziţii publice;
 • cunoştinţe medii de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office PC;
 • abilităţi de operare în programele de gestiune financiar–contabilă INDECO constituie avantaj;
 • curs de formare profesională în domeniul resurselor umane constituie avantaj;
 • abilităţi bune de comunicare;
 • adaptabilitate la muncă în echipă;
 • disponibilitate la program de muncă flexibil.

Sarcinile aferente postului de referent de specialitate scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate S III va cuprinde următoarele probe:

 1. Proba scrisă: 09. 11.2018, ora 1000.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului de referent de specialitate S III. Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă. Durata probei scrise va fi de 2 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

 1. Proba interviu: 14.11.2018, ora 1000.

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată şi completată;
 6. H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
 7. O.U.G. nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului de achiziţii publice;
 8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată;
 9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată şi completată;
 10. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, modificată, completată şi republicată.
 11. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
 13. Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA:

 1. Organizarea, evidenţa, funcţionarea, protejarea şi valorificarea colecţiilor muzeale.
 2. Achiziţii publice.
 3. Gestiunea şi inventarierea bunurilor/patrimoniului material şi, respectiv, gestiunea documentelor administrative şi financiar–contabile specifice aferente.
 4. Comunicare şi relaţii cu publicul.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după următorul calendar:

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Proba Data
Termen depunere dosare concurs 19.10.2018 – 02.11.2018
Selectarea dosarelor de concurs 05.11.2018
Afişarea rezultatelor selecţiei  dosarelor de concurs 05.11.2018
Depunerea contestaţiilor privind rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 05.11.2018-06.11.2018
Rezultate finale-selecţia dosarelor de concurs 07.11.2018
Proba scrisă 09.11.2018, ora 10 00
Afişare rezultate proba scrisa 09.11.2018
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.11.2018-12.11.2018
Rezultate finale proba scrisă 13.11.2018
Proba interviu 14.11.2018, ora 10 00
Afişare rezultate proba interviu 14.11.2018
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu 14.11.2018-15.11.2018
Rezultate finale proba interviu 16.11.2018
Afişarea rezultatelor finale  ale concursului 19.11.2018

 

DIRECTOR

DR. TIBERIU ALEXA

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut