Image Alt

Concurs posturi vacante – supraveghetor

Concurs posturi vacante – supraveghetor

Anunţ

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 28.10.2014, ora 1000 la sediul muzeului din str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea postului de supraveghetor (ghidaj în lb. maghiară), existent în Organigrama şi Statul de funcţii ale muzeului aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 103 din 25 iunie 2014.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 17 octombrie 2014 (inclusiv) între orele 800 – 1600 la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după cum urmează:

 1. Selecţia dosarelor: 20.10.2014;
 2. Proba scrisă: 28.10.2014, ora 1000. Această probă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Tematica concursului se va stabili pe baza bibliografiei;
 3. Proba practică: 28.10.2014, ora 1200. Această probă va avea în vedere verificarea abilităţilor practice ale candidaţilor în ceea ce priveşte supravegherea şi ghidarea vizitatorilor în cadrul spaţiilor de expunere;
 4. Proba interviu: 28.10.2014, ora 1400 Criteriile de evaluare în cadrul interviului sunt:
 • abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţiile de criză;
 • iniţiativă şi creativitate.

Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8 în data de 21.10.2014. 

Rezultatul obţinut de către candidaţi la proba scrisă şi interviu se va afişa la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8 în data de 28.10.2014, ora 1600. Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie până în data de 30.10.2014, ora 1600. Contestaţiile se depun la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8, acestea urmând a fi soluţionate de către comisia de contestaţii. Rezultatele finale vor fi afişate la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8, în data de 31.10.2014, ora 1200.

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Actul de identitate – copie şi original;
 3. Acte de studii (certificate, diplome, atestate) – copie şi original;
 4. Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate;
 5. Certificatul de cazier judiciar;
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae – model european;
 8. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs (copie şi original).

Cerinţe generale pentru ocuparea unui loc vacant scos la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3.  vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului de supraveghetor scos la concurs:

 1. Diplomă de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă minim 5 ani;
 3. Cunoştinţe de comunicare orală în limba maghiară;
 4. Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 5. Experienţă în domeniul ghidajului (turistic, muzeal sau altele asemănătoare);
 6.  Disponibilitate pentru program flexibil;
 7. Adaptabilitate la munca în echipă.

Bibliografie pentru ocuparea postului de supraveghetor scos la concurs:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 4. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 5. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat.

 

DIRECTOR                                                                                      
DR. TIBERIU ALEXA 

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut