Image Alt

Anunţ concurs – documentarist principal

Anunţ concurs – documentarist principal

Anunt organizare concurs documentarist – format PDF

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 28.08.2017, ora 1000, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de documentarist principal studii superioare, post existent în Organigrama aprobată a muzeului, în cadrul Biroului Dezvoltare şi Conservare Patrimoniu Muzeal şi, respectiv, în Statul de funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş prin Hotărârea nr. 177/27 iulie 2017 – anexa 1, poziţia nr. 14.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 18 august 2017, între orele 800 – 1200, la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Acte necesare la depunerea dosarului:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la secretariatul muzeului, tel. 0262 213964, sau de la secretarul comisiei de concurs, dra Izabela Pop, email: iza_10pop@yahoo.com, tel. 0765228389, de luni până vineri, între orele 8:00 – 12:00.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de documentarist principal studii superioare scos la concurs:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Diplomă / certificat de calificare pentru ocupaţia de gestionar custode;
 • Diplomă / certificat de calificare pentru ocupaţia de bibliotecar;
 • Experienţă profesională de minim 3 ani pe un post similar (documentarist / bibliograf / bibliotecar);
 • Vechime în muncă de minim 9 ani din care cel puţin 4 ani de activitate într-o instituţie publică;
 • Cunoştinţe medii de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • Cunoştinţe medii de comunicare orală în două limbi de circulaţie internaţională;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 • Abilităţi de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor extrase din documente;
 • Deţinerea de cunoştinţe cu privire la istoria şi identitatea Centrului Artistic Baia Mare / Şcolii de pictură de la Baia Mare;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Adaptabilitate la munca în echipă.

Sarcinile aferente postului de documentarist principal studii superioare scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

Concursul pentru ocuparea postului de documentarist principal studii superioare va cuprinde următoarele probe:

 1. Proba scrisă: 28.08.2017, ora 1000.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului de documentarist principal studii superioare. Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă.  Durata probei scrise va fi de 3 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

 1. Proba practică: 30.08.2017, ora 1000.

Proba practică vizează testarea abilităţilor practice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice postului de documentarist principal. În mod specific, în cadrul acestei probe vor fi verificate competenţele candidaţilor cu privire la următoarele aspecte:

 1. Operare pe calculator în programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 2. Întocmirea documentelor specifice activităţii de bibliotecă;
 3. Analiza şi sinteza datelor pe baza unor texte documentare la prima vedere, în limba română şi/sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Planul de desfăşurare al probei practice se va stabili de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba practică. În cadrul acestuia vor fi incluse următoarele criterii de evaluare:

 1. Capacitatea de adaptare;
 2. Capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 3. Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 4. Capacitatea de comunicare;
 5. Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice;
 6. Alte criterii de evaluare suplimentare stabilite de Comisia de concurs.

Punctajul pentru proba practică este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba practică candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

 1. Proba interviu: 01.09.2017, ora 1000.

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele trei probe.

Bibliografie pentru ocuparea postului de documentarist principal studii superioare scos la concurs:

 • Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 • Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 • Legea nr. 186/2003 privind susţinerea si promovarea culturii scrise;
 • Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Horvat, Săluc – Introducere în biblioteconomie, Bucureşti, Editura Grafoart, 1996;
 • Alexa Tiberiu, Moldovan Traian, Muscă Mihai Centrul Artistic Baia Mare 1896 – 1996, Editura Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Maramureş, Baia Mare, 1996;
 • Aurel Moldoveanu Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediţia a 2-a. Bucureşti, Editura Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, 2003;
 • https://muzartbm.ro/
 • https://muzartbm.ro/category/artistii-scolii-hollosy-la-baia-mare
 • https://muzartbm.ro/category/lucrarea-lunii

TEMATICA:

 1. Patrimoniul muzeal – definire şi clasificare;
 2. Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional;
 3. Protejarea patrimoniului cultural naţional;
 4. Gestionarea patrimoniului muzeal;
 5. Evidenţa bunurilor culturale;
 6. Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale;
 7. Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale;
 8. Cercetarea, inventarierea şi clasarea bunurilor culturale;
 9. Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile;
 10. Patrimoniul bibliotecilor;
 11. Evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
 12. Întocmirea documentelor de evidenţă;
 13. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor serviciilor oferite de bibliotecile specializate şi cele publice;
 14. Centrul Artistic Baia Mare – identitate şi istorie specifică;
 15. Artiştii Şcolii Hollósy la Baia Mare.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după următorul calendar:

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Data Ora Descrierea activităţii
03.08.2017   Publicare anunţ concurs în Monitorul Oficial al României
04.08.2017 –

18.08.2017

8:00 – 12:00 Depunere dosare de concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, conform art. 19 din HG 289/2011)
22.08.2017 12:00 Selectarea dosarelor de către comisie (în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, conform art. 19 (2) din HG 289/2011)
23.08.2017 10:00 Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere
24.08.2017 8:00 – 12:00 Depunere contestaţii la etapa de selecţie a dosarelor
25.08.2017 10:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
16:00 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
28.08.2017 10:00 – 13:00 Proba scrisă
16:00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
29.08.2017 8:00 – 12:00 Depunere contestaţii la proba scrisă
12:30 Întrunirea Comisiei de contestaţii
16:00 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
30.08.2017 10:00 – 12:00 Proba practică
15:00 Afişarea rezultatelor la proba practică
31.08.2017 8:00 – 12:00 Depunere contestaţii la proba scrisă
12:30 Întrunirea Comisiei de contestaţii
16:00 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
01.09.2017 10:00 Interviu
14:00 Afişarea rezultatelor la proba interviu
14:00 – 16:00 Depunere contestaţii
02.09.2017 8:30 Întrunirea Comisiei de contestaţii
10:00 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
12:00 Afişarea rezultatelor finale

 

DIRECTOR
TIBERIU ALEXA

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

7 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
6 lei – expoziţia permanentă
2 lei – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut