Image Alt

Proces Verbal – selecţie dosare concurs documentarist principal

Proces Verbal – selecţie dosare concurs documentarist principal

Proces Verbal

La etapa de selecţie a dosarelor de înscriere

în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de documentarist principal, studii superioare

 

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 52/31.07.2017, s-a întrunit în data de 22.08.2017, ora 1200, pentru selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de documentarist principal S.

Cu această ocazie, Comisia a constatat faptul că a fost depusă o singură cerere şi dosar de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de documentarist principal S, după cum urmează:

  1. Florentina Popescu, cererea 503/04.08.2017;

Rezultatele analizei dosarului depus în corelaţie cu condiţiile pentru ocuparea postului de documentarist principal S scos la concurs (menţionate în anunţul de scoatere a postului la concurs), sunt următoarele:

Nr. crt. Criteriu Îndeplinire
Florentina Popescu
Cerinţe generale pentru ocuparea unui loc vacant scos la concurs
1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România DA
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit DA
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale DA
4. capacitate deplină de exerciţiu DA
5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate DA
6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs DA
7. cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea DA
Cerinţe specifice pentru ocuparea postului de documentarist principal scos la concurs
8. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă DA
9. Diplomă / certificat de calificare pentru ocupaţia de gestionar custode DA
10. Diplomă / certificat de calificare pentru ocupaţia de bibliotecar DA
11. Experienţă profesională de minim 3 ani pe un post similar (documentarist / bibliograf / bibliotecar) DA
12. Vechime în muncă de minim 9 ani din care cel puţin 4 ani de activitate într-o instituţie publică DA
13. Cunoştinţe medii de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) DA
14. Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română DA
15. Abilităţi de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor extrase din documente DA
16. Deţinerea de cunoştinţe cu privire la istoria şi identitatea Centrului Artistic Baia Mare / Şcolii de pictură de la Baia Mare DA
17. Disponibilitate pentru program flexibil DA
18. Adaptabilitate la munca în echipă DA

Pe baza acestor rezultate, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Numărul cererii de înscriere  la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor Obs.
1. Popescu Florentina cererea nr. 503/04.08.2017 ADMIS

Următoarele probe ale concursului se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, conform calendarului comunicat în anunţul nr. 501/03.08.2017.

 

Baia Mare,

La 22.08.2017

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

7 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
6 lei – expoziţia permanentă
2 lei – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut